สำหรับ สพท. บันทึกข้อมูลการจัดตั้งงบประมาณ งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Username : 
Password : 
ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลถึง 21 สิงหาคม 2560 เวลา 24:00 น.